حوزه فعالیت گروه ما

این گروه فعالیت خود را در زمینه فروش محصولات مصرفی بیمارستانی از سال 1397 آغاز نموده است

این گروه فعالیت خود را در زمینه فروش محصولات زیبایی پزشکی  از سال 1399 آغاز نموده است

این گروه فعالیت خود را در زمینه تولید منسوجات یکبار مصرف بیمارستانی از سال 1397 آغاز نموده است

این گروه فعالیت خود را در زمینه فروش محصولات بخش مغز و اعصاب از سال 1400 آغاز نموده است

این گروه فعالیت خود را در زمینه فروش محصولات بخش ارتوپدی از سال 1401 آغاز نموده است

این گروه فعالیت خود را در زمینه فروش محصولات بخش ای ان تی از سال 1399 آغاز نموده است